خدمات اداری و کارشناسی

انجام امور اداری در ایران مسئله ای است که تقریبا همه افرادی که خارج از ایران سکونت دارند با آن مواجه شده اند اموری مانند مسائل بانکی و خدمات بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و همچنین مسائل مربوط به دانشگاهیان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور نیاز به پیگیری توسط شخصی دارد که تجربه مواجهه با این موضوعات را داشته باشد وگرنه ممکن است به لحاظ تاخیرها و اشتباهات پیش بینی نشده خسارات جبران ناپذیری به هموطنان وارد شود در این زمینه نیز دفتر حقوقی ما به همراه وکلای ایرانی و پایه یک در ایران آمادگی هرگونه خدمات در راستای امور اداری و امور کاشناسی و ارتباط با دفاتر رسمی ترجمه را دارد.

Request a Free Consultation

Consult right now with our experienced team for complete solutions to your legal issues.